hello@paocloud.co.th , +66-937738265

Computer Network

บริการออกแบบ แก้ไข และให้คำปรึกษาทางด้าน Computer Network

  • ออกแบบระบบเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน
  • ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งระบบLAN ทั้งแบบใช้สาย (Wired LAN) และไร้สาย (Wireless Lan)
  • ติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น และรองรับระบบIoT
  • ติดตั้ง CCTV ระบบเครือข่าย (network camera) ผ่านเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้